YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska förening

 

 

• Föreningens stadgar»

Varför finns Södra Sveriges barnpsykoterapeutiska förening?

• Styrelse »

Medlemmar i styrelsen.

• Aktuellt»

Årsmöte 24 mars, i Lund. Följt av medlemsmöte med diskussion

"Att rita, är det något att ha när det kommer till kritan?"

Om projektiva test, användning och nytta.

 

 

 

Nedan redovisas, något förkortat, föreningens stadgar. Här kan du läsa om syftet med föreningen och vem som kan bli medlem.

 

 

STADGAR FÖR SÖDRA SVERIGES BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPEUTISKA FÖRENING:

 

MÅLSÄTTNING

Målsättningen är att främja den psykoanalytiskt orienterade barn.- och ungdomsterapins utveckling och spridning samt stödja föreningens medlemmar i deras arbete.

 

MEDLEMSKAP

Föreningen vänder sig till leg. psykoterapeuter som arbetar med barn och ungdomar och till dem som påbörjat en barn- och ungdomspsykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning.

 

Medlem antages av styrelsen.

 

ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom:

 

1. Föreningsmöten

2. Föreningsstyrelse

3. Valberedning

 

FÖRENINGSMÖTE

Föreningsmöte ska hållas 3 gånger per år, ett på hösten och två på våren. Årsmötet förläggs till första mötet på våren.

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

 

Rösträtt på föreningsmöte tillkommer närvarande medlemmar. Närvarande medlem kan företräda frånvarande medlem med skriftlig fullmakt.

 

Kallelse och dagordning till årsmöte och övriga föreningsmöten skall vara medlemmarna tillhanda minst 1 månad i förväg.

 

Vid ordinarie årsmöte skall, förutom val av mötesfunktionärerer (ordförande, sekreterare och en justeringsperson) följande behandlas:

 

- Styrelsens förvaltningsberättelse och revisionsberättelsen

- Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

- Val av styrelse enligt följande:

  Vartannat år väljes ordföranden och tre ledamöter för en tvåårig mandatperiod.

  Nästföljande årsmöte väljes resterande tre ledamöter också för en mandatperiod om två år.

- Val av revisorer, en ordinarie och en suppleant

- Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande

- Diskussioner om föreningens inriktning kommande år enligt medlemmarnas önskemål

 

Årsmötet beslutar med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val av personer till olika förtroendeposter, där lotten skiljer.

 

STYRELSEN

Föreningsstyrelsen har den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut.

 

...

 

EKONOMI OCH REVISION

Medlemsavgiftens storlek bestäms av ordinarie medlemsmöte.

 

...

 

HEDERSMEDLEM

Hedersmedlem kallas av årsmötet efter förslag av styrelsen.

 

STADGEÄNDRING

För ändring av föreningens stadgar krävs två beslut av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet eller beslut med enkel majoritet av två på varandra följande årsmöten.

 

UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten.

 

Upplöses föreningen skall dess tillgångar fördelas enligt årsmötets beslut efter samråd xxxxx.

 

 

 

 

 

Children usually do not blame themselves for getting lost.
Anna Freud