barnterapisodra © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

Aktuellt»

 

Se under fliken

"Aktuellt" under

hemsidebilden!

 

 

Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska förening

Barn och Trauma

- Hur kan vi hjälpa?

 

Välkommen till en föreläsning med en av Nordens främsta experter inom området barn, unga och trauma.

 

Tid: den 4 oktober 2016 kl 13:30-16:30

Plats: Jubileumsaulan, SUS i Malmö, ingång 59

SUS i Malmö

 

Kostnad: 600 kronor. Studenter 200 kr.

 

Betalning erläggs i förskott till föreningens postgiro 1583409-6 Begränsat antal platser.

 

Eftermiddagsfika ingår.

 

Anmälan till mailadress

forelasning@barnterapisodra.se

 

Kom ihåg att uppge namn och arbetsställe på dem ni anmäler.

 

Atle Dyregrov är norsk psykolog, specialist i klinisk psykologi och föreläsare. Atle har mångårig erfarenhet av forskning kring och praktiskt arbete med kriser, katastrofer och beredskapsfrågor både nationellt och internationellt. Han har framförallt arbetat med barn som upplevt förluster och trauma och är medgrundare till Senter for Krisepsykologi. Atle är knuten till Institutt for klinisk psykologi vid Bergens universitet. Bland Atles publikationer återfinns bland annat Katastrofpsykologi, Sorg hos barn: en handledning för vuxna samt Barn och trauma.

 

___________________________________________________________

Välkommen!

Här kan du läsa om vår verksamhet i föreningen. Det finns också information om dynamisk psykoterapi och vad som är speciellt när man arbetar med barn och ungdom.

För dig som är medlem, erbjuder vi information om föreningens verksamhet och möten. Även du som inte är medlem men har ett intresse av vårt område, kan delta i de flesta arrangemang vi anordnar.

_____________________________________________________________________________

Vilka barn och ungdomar kan behöva psykoterapi?

Det finns olika skäl till att barn kan behöva psykoterapeutisk hjälp. Barn och ungdomar kan uppleva ett svårt lidande om de har mycket oro, rädslor och ångest som hindrar dem i vardagliga situationer. De kan tex få svårt att gå till skolan eller svårt att umgås med jämnåriga på egen hand. De kan brottas med låg självkänsla, dåligt självförtroende och känna sig misslyckade och nedstämda.

Ibland är det föräldrar och skolan som uppfattar att ett barn eller tonåring har problem som de behöver ha hjälp med. Det kan vara barn och ungdomar som har ett aggressivt beteende, är självdestruktiva; barn som inte kan leka eller umgås med jämngamla; barn som skolvägrar eller skolkar. För en del barn och ungdomar blir omgivningen oroad om den uppfattar att den unge inte kan utnyttja sina förmågor om tex oro, ängslan eller aggressivitet hindrar dem från inlärning eller deltagande i aktiviteter.

Barn och ungdomar kan också behöva professionell hjälp om de och/eller familjen kommer i kris; vid sjukdom, skilsmässor eller andra påfrestande livshändelser.

I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar är föräldrarna inblandade i olika omfattning beroende på barnets ålder och problem.  Ofta bedrivs behandlingen med en regelbundenhet på 1 timme/vecka och behandlingen kan pågå från några veckor till ibland flera år. Behandlingen utformas olika beroende på hur svårigheterna ser ut.

Vad hjälper barn och ungdomar?

Vad gör man i psykoterapin?

När barn och ungdomar får hjälp att förstå sina egna reaktioner, får en bättre känsla av sammanhang i sitt liv och kan förstå sina reaktioner upplever de ofta en lättnad i sitt lidande och får större möjlighet att själv påverka sitt beteende och liv.

Barnet eller ungdomen får tillsammans med terapeuten möjlighet att fritt uttrycka sina  upplevelser, känslor, tankar och erfarenheter. Detta kan göras på många olika sätt beroende på mognad och förutsättningar, men samtalet och leken är vanligast. Kärnan i behandlingen är det samspel som uppstår i relationen mellan barnet och terapeuten. Samspelet skapar en möjlighet för barnet/ungdomen att reflektera över sina reaktioner, hitta ord att uttrycka dem och få möjlighet att handskas med dem på ett mer ändamålsenligt sätt.

Konsultation

Är du som förälder orolig för ditt barn/tonåring eller önskar hjälp att förstå dina egna reaktioner på ditt barn kan du alltid konsultera en barn - och ungdomspsykoterapeut för vägledning.

Anmälan görs via epost till föreläsning@barnterapisodra.se

Årsavgiften för medlemsskap

350 kr betalas till föreningen

pg1583409-6,

ange namn.

 

org.nr 802504-3483

Vår förening ingår i en europeisk sammanslutning för psykodynamiskt orienterade barn- och ungdomspsykoterapeuter EFPP. www.efpp.org

One of the many interesting and surprising experiences of the beginner in child analysis is to find in even very young children a capacity for insight which is often far greater than that of adults.